Välkommen till

SD Finspång

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.LAG OCH ORDNING

Trygghet och tillit till varandra är viktigt i samhället, skyldigheter och rättigheter skall vara lika för alla medborg- are. Det är av stor betydelse att kommunen samt ordningsmakten vet vilka personer som uppehåller sig i sam- hället. Ingen kan ha missat hur brottsligheten skenar främst i våra storstäder men även närliggande medelstora städer som Norrköping, Linköping och Örebro. En allvarlig bieffekt av detta är att den upplevda tryggheten i samhället överlag minskar, också i Finspång.Trots att vi än så länge sluppit de värsta våldshandlingarna, drabbar detta invånarna indirekt och särskilt för flickor och kvinnor som på detta sätt får sin rörelsefrihet kringsku- ren. Detta är ett stort problem som vi tar på stort allvar och som ett första steg vill vi verka för införandet av patrullerande ordningsvakter i centrum samt utökad kameraövervakning, dels för att förebygga brott men också som en extra resurs till polisen. I väntan på tillstånd för dessa åtgärder vill vi därför utöka den nuvarande väktartjänsten till kvällstid - fredagar och helger.

OMSORG

Våra äldre är de som byggt det Sverige och Finspång och gjort det till vad det är idag, och vi sverigedemokrater menar att vi har därför har en extra skyldighet att inte kompromissa med våra seniorers grundtrygghet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället finnas där som en garant för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. Därför är det viktigt att personalomsättningen i hemtjänsten hålls nere. Att ge personalen bra arbetsvillkor genom inflytande över arbetstider och avskaffande av ofrivilliga delade turer, så att de äldre får möta utvilad och glad personal tror vi är en viktig del i att åstadkomma en förbättring.

SKOLAN

I skolans läroplan står följande: ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen” Därför skall åsiktstyrning och indoktrinering som tex genuspedagogiska och normbrytande experiment avvecklas, då vi menar att skolan skall vara evidens och kunskapsorienterad.Vi måste bort från flumskolan där eleverna i hög grad förväntas arbeta självständigt och underhållas och i stället låta läraren i mycket större utsträckning få lära ut fakta och kunskap samt att trendpedagogik såsom tex lågaffektivt bemötande fasas ut. Finspångs skolor skall ej samarbete med idéburna vänsterorganisationer var syften i mångt och mycket går ut på att likrikta elevers åsikter.

MIGRATION

Kommunen är idag väldigt segregerad där många lever i ett utanförskap och känner sig inte vara en del av majoritetssamhället. Stora summor pumpas årligen in i olika projekt och särlösningar som syftar till att bryta utvecklingen.Tyvärr har insatserna haft otillräcklig effekt. Utanförskapet bland utrikesfödda tenderar att fortsätta växa, trots alla vackra ord som nämns i olika åtgärdsplaner med integration som grund. Ska utvecklingen med kostnadsdrivande integrationsprojekt och särlösningar brytas, måste en assimileringsinriktad politik prägla sam- hällsbyggandet. Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar seden dit de kommer. Därför vill SD införa integra- tionsplikt för nyanlända.

Aktuellt

Rapport KF 23/11-2022

Under gårdagens kommunfullmäktige genomfördes en en rad valärenden för mandatperioden 2023-2026. Till gruppledare för SD omvaldes Torgny Maurer, som också fortsätter som ledamot i kommunstyrelsen tillsammans med Lars Svensson. Till ersättare valdes Pia Bågenholm samt Arne Gunnarsson. Då vi också är det klart största oppositionspartiet (10 mandat och 22% ) menade vi även att andre […]

läs mer

Kommunfullmäktige 23 november 2022

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde   Tid: Onsdag den 23 november 2022, kl 16:00 Plats: Sessionssale 2022-11-23 Kallelse med handlingar kommunfullmäktige   🏛 Läs mer här!

läs mer

Denna förening tillhör

SD Östergötland